Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică TULCEA

Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului Nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale în România, a Hotărârii Guvernului nr. 68/2004 şi Ordonanţei Guvernului nr. 71/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, ca unitate teritorială a acestuia.Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţată de la bugetul de stat, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea are ca obiect de activitate: culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice oficiale cu caracter economic, social, demografic, financiar, juridic necesare elaborării politicilor economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către agenţii economici, instituţiile publice, organismele nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de Institutul Naţional de Statistică, publicarea şi diseminarea datelor statistice.

În realizarea obiectului său de activitate, ce se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparentei, relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi a raportului cost/eficienţă, Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea are următoarele atribuţii:

 • asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici şi instituţiile publice pentru lucrările din Programul Cercetărilor Statistice aprobat de Guvern;
 • organizează şi efectuează în judeţ cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice, pe baza dispoziţiilor primite de la Institutul Naţional de Statistică;
 • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul propriu;
 • organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică agenţilor economici şi instituţiilor publice pentru completarea formularelor statistice;
 • participă la testarea şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de Institutul Naţional de Statistică;
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor statistice la agenţii economici, instituţiile publice sau gospodăriile populaţiei;
 • asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de Institutul Naţional de Statistică cu privire la diseminarea şi publicarea indicatorilor statistici;
 • furnizează către Institutul Naţional de Statistică datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 • informează administraţia publică locală, la solicitarea acesteia, asupra principalilor indicatori ai evoluţiei economice şi sociale şi a principalelor aspecte din economia judeţului;
 • prezintă semestrial Institutului Naţional de Statistică informări asupra activităţii desfăşurate;
 • editează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii statistice la nivelul judeţului;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Institutul Naţional de Statistică prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea are dreptul:

 • să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul judeţului;
 • să efectueze, cu aparatul propriu şi alţi colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;
 • să aplice amenzi contravenţionale în baza O.G. nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic;
 • să solicite de la Institutul Naţional de Statistică date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor de dezvoltare, precum şi între regiuni.